Bóng đèn so màu TL84 – TL-D HF Super 80 50W 840 (MASTER)