Bóng đèn so màu TL84 – TL-D Xtreme Polar 36W 840 (MASTER)